תקרה בש"ח
פרוט חישוב המס בש"ח
תאריך רכישה:
סוג רכישה:
סכום רכישה:
נתוני הרכישה
שער מטבע:
אחוז עמלה:
%
מס רכישה:
מס רכישה ועלות הרכישה
סכום עמלה :
עלות רכישה:
..,...
0
...,...
סכום רכישה:
...,...
ש"ח
ש"ח
ש"ח
ש"ח

איפיון רוכש:
חלקך בנכס :
%
עיגולים ל:
מע'מ לעמלה?
למגורים ?
%
0*0.0%= 0 0